Inicio Actualidad Crònica Ple juliol 2021: Educació i coneixement de la història per combatre...

Crònica Ple juliol 2021: Educació i coneixement de la història per combatre la intolerància i la ideologia feixista

22 de juliol de 2022

A l’inici del ple ordinari celebrat aquest dimecres 21 de juliol –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, l’alcaldessa Pilar Díaz ha llegit una declaració institucional, que ha proposat l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i ha tingut el suport unànime del ple, per la qual es fa un reconeixement a les víctimes del cop d’estat, la Guerra Civil i la dictadura franquista. Precisament per aquest motiu, les banderes del balcó de la Casa Consistorial han onejat a mig pal els dies 18 i 19 de juliol. La declaració té la voluntat de manifestar el “respecte i reconeixement” a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura, en un moment en què, segons es recull a la Resolució del Parlament Europeu (2018/2869, RSO), “l’actual auge de discursos d’odi de caire feixista que criminalitzen a les persones migrats, als col·lectius feministes i a la nostra memòria democràtica”, se subratlla que “la ideologia i la intolerància feixistes van sempre associades a un atac contra la mateixa democràcia i demana als estats membres que centrin la prevenció a través de l’educació, la sensibilització i el coneixement de la història com a requisits per impedir que, en un futur, es tornin a repetir delictes d’aquests tipus”. Així mateix, la declaració demana “la implicació de les institucions en defensa dels drets humans i el seu rebuig al feixisme”.

 

Transmissió de bé patrimonial per a habitatge de protecció pública

D’altra banda, el ple ha aprovat l’adjudicació de la transmissió d’un bé patrimonial, en concret la quota indivisa del 63,48% de la parcel·la 104-1 del pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA. S’ha aprovat amb el vot a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (Cs), Esplugues En Comú Podem (EeCP) i Grup Municipal Popular (GMP), mentre que el Grup Municipal Republicà (GMR) s’ha abstingut.

El passat mes de març, el ple va acordar declarar l’oportunitat i conveniència de transmetre la quota indivisa del 63,48% de la parcel·la 104-1 del pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA; aprovar l’inici del procediment per a la transmissió; aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, per a l’adjudicació de la transmissió del bé identificat; aprovar el Plec de clàusules administratives particulars reguladores de l’alienació; exposar al públic els plecs, i convocar el concurs per a la transmissió.

Tot el sostre residencial assignat a la quota indivisa de referència està destinat a la construcció d’habitatges de protecció pública. En el concurs ha presentat oferta l’empresa Club Residencial Metropolitan House, SL. Una vegada analitzada l’oferta econòmica i el termini de pagament proposats, aquesta l’empresa ha obtingut la màxima puntuació possible, de manera que el plenari ha adjudicat mitjançant subhasta a aquesta empresa la quota indivisa del 63,48% del terreny qualificat de Zona Residencial d’Ús d’Habitatge Plurifamiliar, a la vegada que s’autoritza a aquesta la cessió del dret de compravenda, a favor de Metropolitan House Cooperativa d’Habitatges, SCCL.

 

Equipament d’ús sanitari

S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte l’abstenció d’EeCP l’adjudicació de la concessió administrativa demanial d’un terreny de titularitat municipal situat a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, número 106-110, i els números 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, qualificat com a sistema d’equipament comunitari- clau 7b, per a la construcció i funcionament d’un equipament destinat a ús sanitari.

En el ple del passat mes de febrer, es va acordar declarar l’oportunitat i conveniència d’atorgar un dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre la finca de propietat municipal de forma triangular i una superfície de 3.786m², situada a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm. 106-110, i els núm. 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, qualificada pel planejament urbanístic vigent com a equipament comunitari de nova creació, clau 7b, i destinada a ús sanitari, per a la construcció i explotació d’un hospital o clínica de caràcter general o especialitzat, d’altes prestacions i modernes instal·lacions tecnològiques; aprovar la utilització privativa del domini públic, en règim de concessió administrativa, sobre la finca; aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, per a l’adjudicació de la concessió administrativa; aprovar el Plec de clàusules administratives reguladores de la concessió administrativa; exposar al públic els plecs, i convocar el concurs.

Al concurs s’ha presentat una oferta per part de l’empresa Alma Ava UTE. L’activitat sanitària principal és la creació d’una clínica dedicada a l’atenció integral de les patologies traumatològiques de projecció nacional i internacional, que compta amb un quadre mèdic format per especialistes en cirurgia ortopèdica i traumatologia; especialistes en medicina esportiva, i especialistes en ecografia musculoesquelètica.

Una vegada valorada l’oferta ponderable mitjançant judici de valor de la proposició presentada per participar en el procediment, i l’oferta econòmica, que supera, amb escreix, la puntuació mínima necessària prevista als plecs, el plenari ha aprovat adjudicar la concessió administrativa a favor d’aquesta empresa.

 

Modificació del Pla especial per a la construcció d’una residència privada de gent gran

S’ha aprovat de forma provisional i amb el suport de tots els grups excepte el vot contrari d’EeCP la modificació del Pla especial d’equipaments de l’illa compresa entre els carrers Gaspar Fàbregas, Doctor Turró, avinguda Isidre Martí i carrer Lluís Millet, promoguda per Cel Urbà, SL per a la construcció d’una residència per a la gent gran de promoció privada.

El 18 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment la modificació del Pla especial d’equipaments de l’illa compresa entre els carrers Gaspar Fàbregas, Doctor Turró, Av. Isidre Martí i carrer Lluís Millet, a Esplugues de Llobregat, promoguda per aquesta empresa. Una vegada s’ha sotmès el document a informació pública i s’han demanat els informes a les administracions afectades a raó de les seves competències, s’ha presentat un sol escrit d’al·legacions, i l’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya han emès informe favorable.

Una vegada informades les al·legacions presentades en el sentit de desestimar-les, per les raons que s’especifiquen en els informes tècnics, el ple ho aprova provisionalment, de manera que a partir d’ara l’hauran de presentar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

 

Modificació del contracte de recollida de residus i neteja viària

El plenari ha aprovat amb els vots a favor de PSC, GMR i Cs, el vot en contra d’EeCP i l’abstenció del GMP la modificació del contracte de servei de recollida de residus i neteja viària -adjudicat a l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA.- amb l’adquisició de 4 compactadors bicompartimentals per a la recollida selectiva dels mercats per un import de 94.710,00 € (IVA inclòs). Aquesta modificació estava prevista en els plecs de clàusules administratives que regeixen el mateix.

Juntament amb l’anterior modificació, es proposen d’altres no previstes en els plecs de clàusules administratives degut a variacions en les necessitats del servei; no realització d’inversions en carrets i escombradores manuals; i modificacions en les amortitzacions de diferents vehicles adscrits al contracte, ja sigui pel retard en l’inici de la prestació del servei o per l’allargament de l’amortització de certa maquinària.

Amb l’execució d’aquestes modificacions es fixa el preu del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària en un import total 14.122.039,19 € (IVA inclòs), el que suposa una modificació a l’alça de 284.209,40 € (IVA inclòs) que representa un 2,05 % respecte el preu d’adjudicació.

 

Modificació de l’ordenança sobre circulació a l’àmbit de les Rondes de Barcelona

S’ha aprovat inicialment la modificació puntual de l’ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona. Des de l’aprovació i entrada en vigor d’aquesta ordenança s’han donat circumstàncies prou conegudes derivades de la incidència de la pandèmia provocada pel Covid-19, que han aconsellat l’aprovació de moratòries tendents a afavorir que la substitució del parc de vehicles afectat no generés un impacte sobreafegit sobre determinats sectors i activitats. Hi han votat a favor PSC, Cs i EeCP i s’han abstingut GMR i GMP.

Ara i la vista de la situació actual i dels factors recollits a l’expedient i també en atenció a la necessitat d’actuar coordinadament amb la totalitat dels municipis amb territori incorporat a la Zona de Baixes Emissions i la pròpia AMB, el plenari ha aprovat inicialment la modificació puntual de l’Ordenança als efectes d’establir una nova moratòria per a determinats vehicles, i en concret: vehicles de les categories N2, N3, i M2, a partir de l’1 de gener de 2022; vehicles de la categoria M3, a partir de l’1 de juliol de 2022; i actualitzar el llistat de tipologies de vehicles que han estat expressament  adaptats i homologats per prestar un servei molt singular i especialitzat.

Una vegada sotmès a informació pública, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, s’eleva la modificació puntual a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, als efectes d’emissió de l’informe preceptiu.

 

Festa local per al 2022

S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte el GMR que s’ha abstingut declarar festa local per al 2022, el dia 21 de setembre, festivitat de Sant Mateu, patró d’Esplugues.

Així mateix, s’ha delegat en la Junta de Govern Local, per aquesta ocasió i de forma puntual i a efectes de procedir a un millor estudi, fixar la segona festa local tenint en compte que el dia 6 de juny (dilluns de Pasqua Granada) està inclòs dins de les dotze festes fixades per la Generalitat.

 

Pagament a proveïdors

S’ha donat compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021, de manera que es compleix amb la normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja que el període mitjà de pagament ha estat durant el segon trimestre de 2021 de 9,34 dies.

Pel que fa a la normativa sobre morositat corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021, s’ha donat compte que, d’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es compleix amb els terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant les següents dades: període mitjà, 29,78 dies; total nombre de pagaments realitzats al segon trimestre, 1.766; i total import de pagaments realitzats al segon trimestre, 4.716.784,13 €.

 

Pròrroga del servei de les escoles bressol municipals

S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, GMR i Cs i l’abstenció d’EeCP i GMP la pròrroga de la concessió del servei de les escoles bressol municipals La Mainada, Montserrat i Marta Mata per al període 2021/22. Es tracta de la tercera pròrroga de la concessió del servei a la Sociedad Cooperativa Escola Bressol La Mainada, S.C.C.L. per un import anual per curs de 146.454,04 €, a més dels ingressos a percebre de les persones usuàries, en concepte de preus públics; la tercera pròrroga de la concessió del servei Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado Guarderia Infantil Can Vidalet, de Responsabilidad Limitada, per un import anual per curs de 146.454,04 €, per una ocupació màxima de 102 places a més dels ingressos a percebre de les persones usuàries, en concepte de preus públics; i la tercera pròrroga de la concessió del servei a Fundació Pia Autònoma Pere Tarrés, per un import per curs de 103.096,60 € a més dels ingressos a percebre de les persones usuàries, en concepte de preus públics.

 

Creació de la Comissió de Nomenclàtor i Toponímia

S’ha acordat per unanimitat la creació de la Comissió de Nomenclàtor i Toponímia, vist que la competència per a la designació de noms i la retolació dels espais i equipaments públics correspon als ens locals de conformitat amb la normativa vigent, per a la confecció i aprovació del nomenclàtor, així com el seu manteniment i adequació als canvis culturals i socials, procurant conservar aquelles arrels d’identitat que són les que aporten el seu caràcter simbòlic i representatiu.

La Comissió del Nomenclàtor i Toponímia estarà formada per representats de tots els grups polítics municipals i estarà assistida i assessorada de forma permanent per personal tècnic de l’Ajuntament.

 

Conveni de col·laboració amb el Premi Literari Delta

S’ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració amb la 11a edició del Premi Literari Delta de narrativa escrita per Dones, corresponent als anys 2021-22.

 

Punts entrats per urgència relatius al Mercat de Can Vidalet

A la part final de la sessió plenària, s’ha aprovat per unanimitat entrar dos punts per urgència i fora de l’ordre, que han rebut el suport de tots els grups municipals: declarar l’extinció dels drets concessionals de les parades 2 i 20 del nou Mercat Municipal de Can Vidalet i aprovar el plec de condicions regulador de l’atorgament de drets d’ús privatiu sobre determinats espais del nou Mercat Municipal de Can Vidalet i en règim de concessió administrativa –parades, magatzems i cambres frigorífiques-.

 

Declaració institucional sobre accessibilitat

Ha rebut el suport de tot el consistori el text que inicialment Cs havia presentat en forma de moció i que ha acabat essent una declaració institucional i que fa referència a la creació d’un segell o distintiu per a l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional en establiments, comerços i empreses.

 

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció del Grup Municipal Popular per suspendre cautelarment la tramitació del projecte constructiu d’un tanatori al carrer Jacint Esteva i Fontanet, número 112. Hi han votat a favor Cs i GMP, en contra PSC i s’han abstingut GMR i EeCP.

S’ha aprovat la moció del Grup Municipal Republicà de suport a la 25a edició del Correllengua. Hi han votat a favor tots els grups excepte Cs que s’ha abstingut.

S’ha aprovat per unanimitat la moció d’Esplugues En Comú Podem sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats i territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis.


- Te recomendamos -

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escriba su comentario!
Por favor escriba su nombre aquí